Wycieczka zawodowa na Oczyszczalnię Ścieków w Wielopolu

Kategoria: 

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka zawodowa na Oczyszczalnię Ścieków w Wielopolu.

Uczestnikami wycieczki była klasa II eT o profilu technik urządzeń sanitarnych. Celem wycieczki było zapoznanie się z technologią oczyszczania ścieków oraz zachodzącymi tam procesami.

Przyszli technicy urządzeń sanitarnych zostali zapoznani z ciągiem technologicznym Oczyszczalni Ścieków charakteryzującym się zestawem niezbędnych urządzeń do mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz ich wzajemnym funkcjonowaniem w tym procesie, z także urządzeniami do przeróbki  i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Uczniowie zobaczyli m. in.:

  • pompownię wlotową, której zadaniem jest przepompowanie ścieków z poziomu kanału ściekowego do poziomu urządzeń oczyszczających, za pomocą dwóch pomp Archimedesa,
  • komorę krat z dwoma kratami automatycznymi schodkowymi oraz jedną kratę awaryjną, ręczną, gdzie następuje zatrzymanie zanieczyszczeń pływających,
  • dwa piaskowniki i łapacze tłuszczu,
  • dwa osadniki wstępne, gdzie występuje oddzielenie zawiesiny łatwo opadającej od wody,
  • reaktor osadu czynnego typ UCT, do którego ścieki trafiają po osadnikach wstępnych, w procesach defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji usuwane są zanieczyszczenia biogenne,
  • dwa osadniki wtórne, w których następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków,
  • dwie zamknięte komory fermentacyjne, gdzie przebiega proces fermentacji metanowej, której produktem jest biogaz, który jest gromadzony, a następnie odsiarczany oraz przetwarzany jednocześnie na energię elektryczną i ciepło na potrzeby własne oczyszczalni,
  • wirówki do odwadniania osadów ściekowych.

Młodzież była zainteresowana tematyką wycieczki, wykazała się dużą aktywnością w zadawaniu pytań, za co usłyszała pochwały od Pani technolog. Wycieczkę zorganizowała Maria Rzeźniczak-Szewczyk przy współpracy z Sądeckimi Wodociągami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Galeria: