Formularze rekrutacyjne ucznia do projektu „Utworzenie CKZ w branży budowanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”

Ogłoszenie: 

Formularze rekrutacyjne ucznia do projektu „Utworzenie CKZ w branży budowanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego w ramach Regionelnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS.