Informacja dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.

Ogłoszenie: 

Wytyczne MEN, CKE i GIS:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, torebek itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla, długopisu itd.  oraz własnych kalkulatorów

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych - po zajęciu miejsc zdający mogą zdjąć maseczkę.

 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (tylko podczas czynności organizacyjnych)
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawetpo zajęciu miejsca przy stoliku.

 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego losuje kartkę z numerem stolika. Odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 • W przypadku egzaminu z j. polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, obok słownika znajdować się będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym.  Zdający przed skorzystaniem ze słownika ma obowiązek zdezynfekować ręce.

 

Zasady bezpieczeństwa:

1) obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

2) należy zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

 

WEJŚCIE DO SAL EGZAMINACYJNYCH

DOKŁADNY HARMONOGRAM WEJŚCIA DO SZKOŁY I SAL EGZAMINACYJNYCH  OTRZYMACIE NAJPÓŹNIEJ 3 CZERWCA 2020. UDOSTĘPNIONY ZOSTANIE NA STRONIE SZKOŁY ORAZ NA PLATFORMIE MOODLE W KATEGORII „DLA ABSOLWENTÓW”

Proszę nie gromadzić się na korytarzach ani przed szkolą!

Przy wejściu do sal egzaminacyjnych i na korytarzach należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp między osobami.

Należy przestrzegać podanych godzin! Nie należy przychodzić wcześniej! Przed podanymi godzinami nie wolno przebywać na terenie szkoły.

Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej należy niezwłocznie opuścić budynek i teren szkoły!

Wrażeniami po egzaminie podzielcie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie

 

PROCEDURY MATURALNE- przypomnienie

 1. Po okazaniu dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego PESEL ) zdający wchodzi na salę i podpisuje się na liście (własnym długopisem).
 2. Kartkę z numerem stolika losować będzie przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego!
 3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 4. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
 5. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki i po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym, pozostawiając arkusz na stoliku. Pod warunkiem, że do końca egzaminu pozostało 15 minut. Jeśli pozostało mniej niż 15 minut zdający nie może opuścić sali mimo iż zakończył pracę z arkuszem.
 6. Kody otrzymacie podczas podpisywania się na wykazie zdających.
 7. Nie wolno przynosić telefonów komórkowych.
  Samo wniesienie telefonu do sali jest podstawą do unieważnienia egzaminu!!!
 8. Rozwiązywanie zadań z matematyki:
  - nie można używać ołówków
  - nie wolno pisać długopisem wymazywalnym
  - używa się tylko czarnych długopisów, nie wolno używać korektorów
 9. Należy pamiętać o przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi na egzaminie z j. obcego i matematyki (zamalować należy całą kratkę).
 10. Należy zapoznać się z listą materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2020 r. Nie można przynosić ekierek.
 11. Po napisaniu egzaminu należy dokładnie sprawdzić swoją pracę, sprawdzić poprawność kodowania (także kartę odpowiedzi), czy wszystkie naklejki zostały przyklejone.

 

PRZERWANIE PRZEZ ZDAJĄCEGO CZĘŚCI USTNEJ LUB CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

1. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu  i poinformować, że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

2. Jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten        egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.                 

W przypadku, kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do oddzielnej koperty. Dyrektor OKE podejmuje decyzję o:

a. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora
albo
b. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie

Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Dyrektor szkoły może także podjąć decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Dyrektor szkoły informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  W przypadku, gdy stan zdrowia zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

WAŻNE TERMINY:

Egzamin w terminie dodatkowym: od 8 do 14 lipca 2020 r.

Termin ogłaszania wyników i termin wydania zdającym świadectw:

 11 sierpnia 2020 r.   (Jeśli absolwent nie będzie mógł osobiście odebrać świadectwa maturalnego, osoba odbierająca świadectwo musi mieć UPOWAŻNIENIE)

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/

https://cke.gov.pl/