Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy

na lata 2017 – 2022
w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.

I. WPROWADZENIE „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny" – motto Szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego, w myśl słów Fiodora Dostojewskiego.

Nauczyciele wspomagają rodziców w procesie wychowawczym, dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Profilaktyczno - Wychowawczy szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas

godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program powstał w oparciu o pogłębioną analizę posiadanych danych oraz diagnozę problemów nurtujących naszą szkołę. Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe.
 2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r.
 3. Karta Nauczyciela.
 4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Program Polityki Prorodzinnej Państwa z dnia 17.11.1999 r.
 6. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ( z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.( z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
 10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 11. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 12. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późn. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół .
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 22. Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).
 23. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 24. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

uwzględniono:

 1. Obowiązujące akty prawne;
 2. Dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 3. Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 4. Przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;
 5. Przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

IV. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA.

Głównymi celami, do których dążymy są wychowanie intelektualne, filozoficzne, społeczne, kulturalne, religijne i patriotyczne młodzieży. Dążymy do tego, by każdy uczeń osiągał maksimum swoich możliwości intelektualnych przez wysoką jakość nauczania i wychowania, które będą otwarte na ewolucję naszego społeczeństwa, dbając równocześnie o obronę ludzkich wartości.

Cele programu:

- rozwój fizyczny, moralny i intelektualny uczniów,

-uczenie sumienności, dokładności, dyscypliny oraz szacunku dla pracy,

-przygotowanie młodzieży do rozpoznawania właściwych wartości moralnych, ich hierarchizacji i dokonywania właściwych wyborów,

-rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości,

-kształtowanie postaw szacunku dla innych ludzi,

-przygotowanie do życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej i w państwie,

-kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne postępowanie,

-rozwijanie krytycznego myślenia i refleksji w stosunku do otaczającego nas świata,

-rozwijanie umiejętności i zmysłu organizacji pracy, pomysłowości i wyobraźni,

-przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy i w samokształceniu,

-przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach,

-kształtowanie postaw asertywnych oraz umiejętności twórczego myślenia,

-kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych,

-przeciwdziałanie agresji i negatywnym zachowaniom wśród młodzieży,

-wychowanie w duchu poszanowania wartości Europy chrześcijańskiej.

Model absolwenta.

Chcemy, aby nasi absolwenci:

-byli świadomi tego, co chcą w życiu osiągnąć,

-mieli poczucie własnej wartości, akceptowali siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

-pracowali nad własnym rozwojem, budowali swój system wartości, rozwijali swoje zainteresowania,

-potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie, szanując tych, którzy mają odrębne poglądy,

-byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych,

-mieli szacunek dla rodziny i rozumieli jej rolę dla rozwoju jednostki i społeczeństwa,

-znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową,

-umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni,

-potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć,

-potrafili i chcieli podejmować działania sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia,

-potrafili przeciwstawiać się zagrożeniom patologii społecznej (alkoholizm, narkomania),

-potrafili dokonywać właściwych wyborów, umieli odróżnić dobro od zła,

-rozumieli potrzebę nauki i kształcenia się,

-okazywali szacunek dla kultury, tradycji i języka ojczystego,

-umieli odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości,

-znali korzenie kultury rodzimej i europejskiej,

-potrafili unikać zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Struktura oddziaływań wychowawczych.

W osiągnięciu wytyczonych przez nas celów, stawiamy sobie do zrealizowania następujące zadania:

1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym:

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań

- rozwijanie twórczej aktywności wychowanków

- przygotowanie do zdobycia wiedzy ogólnej

2. Kształtowanie właściwych postaw uczniów w aspekcie społecznym, psychicznym i moralnym:

- tworzenie klimatu koleżeństwa, przyjaźni i szacunku dla człowieka

- przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów

- kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych

- kształtowanie samodzielności i przedsiębiorczości

3. Rozwijanie postaw szacunku dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia:

- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu

- kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za środowisko

4. Współdziałanie wychowawcze pomiędzy rodziną, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi wychowanie młodego człowieka:

- wzmacnianie prawidłowej relacji ucznia z rodziną

- wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwalczanie alkoholizmu, palenia papierosów i narkomanii

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

- rozpoznawanie objawów świadczących o dysfunkcjach i zapewnienie specjalistycznej pomocy w przypadku ich wystąpienia

- diagnozowanie i zapobieganie pogłębianiu się stresów związanych ze sprawdzaniem wiadomości

- zapobieganie absencji - współpraca z domem rodzinnym, kontakty z rodzicami, wychowawcami w internatach i opiekunami na stancjach

- zapewnienie opieki psychologiczno- pedagogicznej

5. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne:

- rozwijanie różnych form samorządności młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem samorządu szkolnego i samorządów klasowych

- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny

- zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miasta, regionu kraju, Europy i świata- kultywowanie tradycji regionalnych.

Formy pracy wychowawczej.

Działalność wychowawcza naszej Szkoły jest zintegrowana z nauczaniem i stanowi proces dydaktyczno- wychowawczy, realizowany przez wszystkich pracowników Szkoły poprzez:

-realizowanie godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego

-przygotowanie uroczystości szkolnych- realizacja kalendarza imprez

-kultywowanie tradycji świątecznych

-organizowanie imprez o charakterze sportowym

-przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych o różnorodnej tematyce

-udział w uroczystościach rocznicowych oraz akcjach charytatywnych

-promowanie wiedzy o Patronie, historii i tradycji szkoły

-spotkania z osobami mogącymi rozbudzić zainteresowania i pasje uczniów

-świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

1. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci

2. Są współodpowiedzialni za działania wychowawcze

3. Wspierają nauczycieli w działaniach wychowawczo- opiekuńczych.

V. NAJWAŻNIEJSZE CELE PROFILAKTYKI.

Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Zadania profilaktyczne ogólne:

- wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby.

- kształtowanie postawy troski o bezpieczeństwo własne i innych.

- stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa w szkole.

- kształtowanie postawy otwartości wobec pracowników szkoły.

- rozwijanie umiejętności społecznych.

- ukazanie uczniom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Zadania profilaktyczne ogólne:

- informowanie uczniów o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminacji.

- przekazanie informacji o szkodliwości środków psychoaktywnych i odurzających w tym: narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów.

- kształtowanie postawy asertywnej.

- rozwijanie zdolności samokontroli i samoobserwacji.

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swojego i innych.

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją i trudnymi sytuacjami.

- przekazanie wiedzy o czynnikach zagrożenia i czynnikach chroniących przed uzależnieniem.

Zadania szczegółowe zawarte będą w planach profilaktycznych ustalanych na dany rok szkolny lub na kolejne lata.

Podstawowymi formami pracy wychowawczej w realizacji zadań wynikających ze SPPW będą metody aktywne, w tym: praca w parach, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne oraz wykłady i prelekcje. Sposób realizacji poszczególnych zadań będzie adekwatny do ich treści, z przewagą form warsztatowych.

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

- znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy klas:

- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

- prowadzą dokumentację nauczania;

- opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

- koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

- dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

- podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

- wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- integrują i kierują zespołem klasowym;

- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

- inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz

klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

- współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

- współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

- współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

- inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

- reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

- wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

- realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

- przestrzegają regulaminów szkolnych

- współorganizują imprezy i akcje szkolne;

- znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

- kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

- prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

- mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

- uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy);

Pedagog szkolny:

- prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

- diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

- podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

- minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegając zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

- inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

- pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

- wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI .

Cykl działań profilaktycznych:

Klasa I – Zajęcia integracyjne oraz spotkania z funkcjonariuszami Policji.

dotyczące Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

Klasa II – Zajęcia profilaktyczne.

Klasa III – Zajęcia wychowawcze w Zakładzie Karnym

Klasa IV – Doradztwo zawodowe.

Zadanie 1.

Diagnoza środowiska szkolnego.

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1. Analiza sytuacji rodzinnej, bytowej i zdrowotnej uczniów klas pierwszych.

wychowawcy klas pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

klasy I

IX w danym roku szkolnym

cały rok

2. Koordynacja działań w zakresie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

a. informowanie uczniów i rodziców o możliwościach, formach i zasadach organizowanej pomocy – Caritas, MOPS, mała gastronomia w ZSB.

b. współpraca z gminami organizującymi akcję dożywiania uczniów na terenie szkoły.

wychowawcy klas

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

IX w danym roku szkolnym

cały rok

3. Podejmowanie działań w zakresie przyznawanie świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów szkoły

a. informowanie uczniów i rodziców o kryteriach oraz wypełnianie wniosków o przyznanie świadczeń materialnych.

b. opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu poszczególnych gmin.

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

IX – X w danym roku szkolnym

4.Analiza dokumentów szkolnych

wychowawcy klas, pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

klasy I

cały rok

Zadanie 2.

Zapoznanie uczniów z normami obowiązującymi w szkole.

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1.Statut Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia oraz nagród i kar

wychowawcy

klasy I

IX w danym roku szkolnym

2. Zasady oceniania

wychowawcy

klasy I

IX w danym roku szkolnym

3. SPPW

wychowawcy

klasy I

IX w danym roku szkolnym

4. Konwencja Praw Dziecka

wychowawcy

klasy I

IX w danym roku szkolnym

5.Procedury postępowania w sprawach wychowawczych

pedagog szkolny

klasy I

IX w danym roku szkolnym

Zadanie 3.

Integracja środowiska klasowego i szkolnego .

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1.Budowanie przyjaznych relacji między uczniami zmierzające do rozwijania postaw wzajemnej pomocy poprzez :

a)integrację zespołów klasowych -

zajęcia integracyjne dla klas I

b) zabawy

c)wycieczki

d)zajęcia warsztatowe

e)godziny wychowawcze

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

klasy I

uczniowie ZSB

IX - X

cały rok w danym roku szkolnym

Zadanie 4.

Przeciwdziałanie przemocy i agresji

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1.Recertyfikacja w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa– Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

pedagog szkolny

ZSB

2014 - 2019

2.Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa dotyczące stanu bezpieczeństwa w szkole.

pedagog szkolny, wychowawcy

II semestr w danym roku szkolnym.

3.Współpraca z Policją- spotkania dotyczące odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

przedstawiciele KMP z wydziału prewencji nieletnich

klasy I

II semestr w danym roku szkolnym.

4.Indywidualna praca z przypadkiem

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

5.Współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych zjawiskiem przemocy i agresji

wychowawcy klas

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

6. Warsztatowe zajęcia profilaktyczne przeciwdziałające agresji, przemocy i cyberprzemocy oraz zawierające elementy treningu asertywności

pedagog szkolny

instytucje zajmujące się prowadzeniem zajęć warsztatowych

klasy II

III - IV w danym roku szkolnym

7. Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym jako próba ukazania młodemu człowiekowi skutków podejmowania zachowań ryzykownych

Zakład Karny

pedagog szkolny

wychowawcy

klasy III

I i II semestr w danym roku - w miarę możliwości.

8.Współpraca z kuratorami sądowymi dla nieletnich

wychowawcy pedagog szkolny

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

Zadanie 5.

Doradztwo zawodowe.

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1. Prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych z uczniami.

pedagog szkolny

klasy IV T

klasy III Z

wg potrzeb

2. Informowanie uczniów o istniejących źródłach informacji dotyczących ofert pracy i dalszego kształcenia zawodowego.

pedagog szkolny

klasy IV T

klasy III Z

wg potrzeb – w danym roku szkolnym

3. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy:

a. przygotowanie życiorysu, listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego.

b. zasady obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

pedagog szkolny

klasy IV T

klasy III Z

wg potrzeb – w danym roku szkolnym

Zadanie 6.

Przeciwdziałanie podejmowaniu przez uczniów zachowań

ryzykownych związanych z używaniem środków uzależniających,

psychoaktywnych i odurzających w ramach promowania zdrowego

stylu życia.

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1. Prozdrowotny Program Antynikotynowy „Rzuć palenie razem z nami”

a) diagnoza problemu

b) godziny wychowawcze

c) spotkanie z pielęgniarka szkolną

d) lekcje biologii

pielęgniarka szkolna

nauczyciel biologii

nauczyciel WOK

wychowawcy

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

XII w danym roku szkolnym

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami przyjmowania środków odurzających – narkotyków i dopalaczy:

a. godziny wychowawcze

b. pogadanki

c. rozmowy indywidualne

d. prelekcje na zebraniach z rodzicami.

wychowawcy

pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym.

3. Indywidualna praca z przypadkiem

pedagog szkolny

psycholog

wychowawcy

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

4. Spotkania z rodzicami

wychowawcy

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

5. Współpraca szkoły z instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę i leczenie uzależnień: SOiK, Monar, Poradnia Uzależnień, Policja

pedagog szkolny jako koordynator

wychowawcy

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

6. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

wychowawcy

pedagog szkolny

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

Zadanie 7.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką.

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Adresaci

Termin

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

2. Komenda Miejska Policji

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

3. Sąd dla Nieletnich

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

4. Poradnia Terapii Uzależnień

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

5. SOiK

pedagog szkolny wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

6. Monar

pedagog szkolny wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

7. Zakład Karny

pedagog szkolny wychowawcy

nauczyciele

uczniowie ZSB

cały rok w danym roku szkolnym

VIII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku następujących zachowań:

Działania podejmowane wobec ucznia na terenie szkoły:

Uczeń pod wpływem alkoholu:

1.Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.

2.Wychowawca izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia samego./pedagog, dyrektor, pielęgniarka/.

3.Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

4.Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły dyrektor powiadamia Policję.

5.Jeżeli powtarzają się przypadki w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu na terenie szkoły dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym Policję lub Sąd Rodzinny.

1.Stała opieka i kontrola wychowawcy i pedagoga szkolnego.

2.Współpraca z rodzicami.

3.Konsekwencje dyscyplinarne, w tym: obniżenie zachowania o 1 stopień, zakaz udziału w imprezach szkolnych, upomnienie wpisane do dziennika, młodzieżowa grupa AA – w przypadku powtarzania się sytuacji i za zgodą rodziców, nagana dyrektora wpisana w rejestr kar i nagród.

W/w konsekwencje dotyczą uczniów będących pod wpływem alkoholu oraz tych, którzy alkohol do szkoły przynoszą i rozprowadzają.

Uczeń pod wpływem narkotyków lub innych środków:

1.Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.

2.Wychowawca izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia samego./pedagog, dyrektor, pielęgniarka/ oraz zabezpiecza podejrzany materiał.

3.Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

4.Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem narkotyków lub innych środków odmawiają przyjścia do szkoły dyrektor powiadamia Policję.

5.Jeżeli powtarzają się przypadki w których uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków na terenie szkoły dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym Policję lub Sąd Rodzinny.

1.Stała opieka i kontrola wychowawcy;

pedagoga szkolnego

2.Współpraca z rodzicami.

3.Diagnoza problemu – skierowanie do Poradni Terapii Uzależnień.

4.Konsekwencje dyscyplinarne, w tym: obniżenie zachowania o 1 stopień, zakaz udziału w imprezach szkolnych, upomnienie wpisane do dziennika, nagana dyrektora wpisana w rejestr kar i nagród.

W/w konsekwencje dotyczą uczniów będących pod wpływem narkotyków lub innych środków oraz tych, którzy je do szkoły przynoszą i rozprowadzają.

Czyn karalny/kradzież, rozbój, uszkodzenie ciała, przemoc/:

1.Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2.Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu.

4.Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

5.Powiadomienie Policji.

6.Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

1.Konsekwencje dyscyplinarne: nagana dyrektora wpisana w rejestr kar i nagród, naganna ocena z zachowania, 5 godzin pracy społecznej na rzecz szkoły.

Bójki:

Nauczyciel interweniuje oraz powiadamia dyrektora szkoły.

1.Konsekwencje dyscyplinarne:

obniżenie zachowania o 1 stopień, zakaz udziału w imprezach szkolnych,

upomnienie lub nagana wpisane do

dziennika, 2 godziny pracy społecznej na rzecz szkoły.

Zniszczenie mienia szkolnego:

Nauczyciel interweniuje oraz powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.

1.Konsekwencje dyscyplinarne:

obniżenie zachowania o 1 stopień,

odkupienie lub naprawa zniszczonego

mienia szkolnego, upomnienie wpisane do dziennika.

Używanie telefonu komórkowego na lekcjach:

1.Nauczyciel odbiera telefon wraz z kartą i oddaje wychowawcy klasy.

2.Wychowawca wzywa rodzica i oddaje mu telefon w obecności ucznia.

1.Konsekwencje dyscyplinarne:

upomnienie wpisane do dziennika.

Palenie papierosów na terenie szkoły:

1.Nauczyciel interweniuje oraz powiadamia wychowawcę.

1.Konsekwencje dyscyplinarne: dwie godziny pracy społecznej na rzecz

szkoły, przygotowanie referatu na temat szkodliwości palenia papierosów.

Zbiorowa ucieczka klasy z lekcji:

1.Konsekwencje dyscyplinarne: obniżenie zachowania o 1 stopień na koniec semestru w którym doszło do ucieczki oraz sprawdzenie wiadomości

przez nauczycieli prowadzących zgodnie z zapisanym tematem lekcji.

IX. EWALUACJA I MONITOROWANIE.

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpiła taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

- sprawozdania wychowawców z realizacji programów wychowawczych klas;

- ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;

- ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy.

- ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji SPPW i ewentualnej jego modyfikacji;

- analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.

- analiza dokumentów;

- obserwacje;

- wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

X. USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

SPPW w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, na lata 2017 - 2022 jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym, we wrześniu zostanie opracowany dokument: Szkolny Plan Profilaktyczny wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do SPPW.

Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy opracowała Ewa Gawron, we współpracy z nauczycielami: Marta Chrzastowska, Magdalena Janur, Urszula Zbozień.


SZKOLNY PLAN PROFILAKTYCZNY W ZESPOLE
SZKÓŁ BUDOWLANYCH W NOWYM SĄCZU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny plan profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 został opracowany w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy, z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Główne zadania profilaktyczno – wychowawcze w bieżącym roku szkolnym to:

 1. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 2. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły.
 3. Wdrożenie programu naprawczego w zakresie frekwencji.

Formy realizacji zadań:

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Adresaci

Termin

1.Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I – z elementami projektu „Chrońmy młodość w sieci”.

2.Godziny wychowawcze z pedagogiem szkolnym poświęcone problemowi cyberprzemocy..

3.Indywidualna praca z przypadkiem.

4.Zajecia dla rodziców.

5.Wspieranie nauczycieli.

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Uczniowie ZSB

Cały rok

Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły.

1.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych:

-indywidualna praca z przypadkiem

- terapia pedagogiczna

-współpraca z instytucjami wspierającymi.

2.Wzmocnienie współpracy szkoły z rodzicami poprzez:

-udział rodziców w spotkaniach wywiadowczych.

-udział rodziców w życiu szkoły

-zajęcia z pedagogiem – warsztatowe, grupowe, indywidualne.

-udział w działaniach opiekuńczo –wychowawczych.

-udział w spotkaniach poświęconych problemom dopalaczy i innych środków psychoaktywnych cyberprzemocy, niskiej frekwencji itp.

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Uczniowie ZSB

Cały rok

3.Wdrożenie programu naprawczego w zakresie frekwencji.

-powołanie Zespołu Zadaniowego, w składzie: E. Gawron i S. Papież, w celu opracowania programu naprawczego, w zakresie frekwencji.

-opracowanie programu naprawczego w zakresie frekwencji.

-wdrożenie działań wynikających z programu naprawczego.

Dyrekcja

Pedagog szkolny

mgr S. Papież

wychowawcy i nauczyciele

Uczniowie ZSB

Cały rok

Szkolny plan profilaktyczny podlega monitorowaniu i ewaluacji, zgodnie z założeniami wynikającymi ze SPPW.