Harmonogram egzaminu maturalnego 2017/2018

Ogłoszenie: 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 5 do 25 maja

(oprócz 6, 13 i 20

 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

piątek

język polski - pp*

język polski - pr *

5, 6 - sobota, niedziela

7

poniedziałek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr

8

wtorek

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj*

9

środa

matematyka - pr

filozofia - pp filozofia - pr

10

czwartek

biologia - pp biologia - pr

historia sztuki - pp historia sztuki - pr

11

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka - pp informatyka - pr

12, 13 - sobota, niedziela

14

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp fizyka i astronomia / fizyka - pr

geografia - pp geografia - pr

15

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

16

środa

chemia - pp chemia - pr

historia - pp historia - pr

17

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

18

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

19, 20 - sobota, niedziela

21

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

22

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

23

środa

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr historia muzyki - pp historia muzyki - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* PP - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców , może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2018 r.). Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

5

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj**

7

czwartek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr informatyka - pp, pr historia sztuki - pp, pr

8

piątek

biologia - pp, pr

historia - pp, pr

9, 10 - sobota, niedziela

11

poniedziałek

fizyka i astronomia / fizyka - pp, pr

geografia - pp, pr

12

wtorek

chemia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr wiedza o tańcu - pp, pr

13

środa

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

14

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

15

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

16, 17 - sobota, niedziela

18

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

19

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

20

środa

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp, pr język łemkowski - pp, pr zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018 r.
** PP - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

3 lipca 2018 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2018 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2018 r.

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 9

czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany

w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 21-22 sierpnia 2018 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2018 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 ­- 2018 oraz absolwentów techników z lat 2016 - 2018.)

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

 język polski

 matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki j

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2018 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005-2014 oraz absolwentów techników z lat 2006-2015.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. 

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.