Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Ewa Gawron:

Poniedziałek: 8.30- 13.30
Wtorek: 8.30- 16.00
Środa: 8.30- 15.30
Czwartek: 8.30- 16.00
Piątek: 8.30- 13.30

Pedagog szkolny mgr Kinga Gruca

Poniedziałek : 8.00- 11.00
Wtorek: 7.00- 8.00

Psycholog szkolny mgr Maria Lelito

Wtorek: 9.00- 13.00
Środa: 9.00 – 15.00
Piątek: 9.00- 15.00

Zajęcia pedagogiczno-psychologiczne będą prowadzone przez specjalistów adekwatnie do potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminów indywidualnych.

„W wychowaniu kieruję się sercem- patrzę na dziecko sercem”

                                                                                                       J.Korczak

Drodzy uczniowie zapraszamy zawsze wtedy, gdy potrzebujecie pomocy.

Kontakt:

Gabinet pedagoga w szkole
e- dziennik

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku , szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły.

 • Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – ul. Waryńskiego 1 ( 18 440- 71-31)
 • Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna- ul. Broniewskiego5 (18 443 -86 -22)
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Waryńskiego 1 ( 18 473 14 08)
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej- ul. Tarnowska 28 ( 18 449 04 94)
 • Pomarańczowa Linia (801 14 00 68)

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.