Historia

 

Geneza powołania

 

Wprowadzenie w latach powojennych "Eksperymentu Sądeckiego" otworzyło przed miastem i regionem szansę szybkiego rozwoju. Okazało się również, ze rozwój ten może zostać zahamowany z powodu braku fachowców - głównie w branży budowlanej. Rzemieślnicy prowadzący pracę na Sądecczyźnie w 90 % nie posiadają kwalifikacji w tym zawodzie. Taki wynik przyniosła analiza przeprowadzona przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu. Koniecznym staje się więc kształcenie nowych kadr budowlanych.

 

Pionierem w tym zakresie staje się Zasadnicza Szkoła Metalowa [przekształcona później w Zasadniczą Szkołę Zawodową] kierowana przez mgr Stanisława Jawora. W szkole tej zostają otwarte klasy specjalistyczne dla uczniów pracujących w uspołecznionych zakładach pracy o specjalnościach budowlanych: murarz, zdun i elektrotechnik.

Dalszy dynamiczny rozwój miasta powoduje, że Miejska i Powiatowa Rada Narodowa wystepują do Komitetu PZPR z wnioskiem o utworzenie na terenie miasta samodzielnej szkołu budowlanej. W początkach 1964 roku po burzliwej naradzie w Komitecie Miejskim PZPR zostaje podjęta uchwała o powołaniu w 1965 roku SZKOŁY RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH i TECHNIKUM BUDOWLANEGO.

Podjęta uchwała spotyka się z przychylną opinią Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie w osobie Z-cy Kuratora mgr inż. Tadeusza CHYLASZKA. Szkoła ma być wyodrębniona z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Nowym Sączu i rozpocząć działalność w roku szkolnym 1965/1966.
 

 

Powstanie Szkoły

 

Władze Kuratoryjne Okregu Szkolnego w Krakowie zwracają się do mgra Władysława ZIEMBY [dyrektora Technikum Łączności w Nowym Sączu bedącego w likwidacji] z propozycją objęcia dyrekcji nad nowo powstającymi szkołami. Propozycja spotyka się z przychylnością. Na zastepcę dyrektora powołany zostaje inż. Czesław GRZESIAK. W maju 1965 roku Dyrektor mgr Władysław ZIEMBA uczestniczy w konferencji dyrektorów szkół budowlanych w Poznaniu. Po powrocie opracowuje pierwszy projekt organizacji pracy powołanej szkoły.

SZKOŁA RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH i TECHNIKUM BUDOWLANE otrzymuje budynek przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu po Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. Otrzymuje również część inwentarza po likwidowanym Technikum Łączności [bibliotekę, gabinet fizyczny i chemiczny wraz z pomocami naukowymi]. Wyposażenie pracowni hydraulicznej i murarskiej, sprzęt szkolny i pomoce naukowe przekazuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1. W czerwcu 1965 roku przeprowadzone zostają pierwsze egzaminy wstępne do Technikum Budowlanego, a w dniu 30 sierpnia odbywa się pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej. 1 września 1965 roku rozpoczyna się pierwszy nowy rok szkolny w nowej placówce oświatowej w Nowym Sączu: SZKOLE RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH i TECHNIKUM BUDOWLANYM.

 

Zmiany oragnizacyjne szkoły

 

W dniu 1 września 1965 roku szkoła liczyła 14 odddziałów - 12 w Szkole Rzemiosł Budowlanych [6 oddziałów murarz i 6 oddziałów monter instalacji budowlanych], jeden oddział Zasadniczej Szkoły Budowlanej Dokształcającej [oddział wielozawodowy] i jeden oddział Technikum Budowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności budownictwo. Nauka odbywała się w 8 salach lekcyjnych, zatrudnionych było 32 nauczycieli, w tym 16 pełnozatrudnionych.

1 września 1967 rok Szkoła Rzemiosł Budowlanych 3-letnia zostaje przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną 2-letnią. 1 września 1974 roku Kuratorium Okregu szkolnego w Krakowie pismem z dnia 6 maja 1974 roku otwiera jeden oddział Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Dorosłych OHP tzw. dwuzawodowy: murarz łączony z monterem instalacji sanitarnych. 1 września 1975 roku otwarte zostaje Technikum Budowlane dla Pracujących o specjalnosci: budownictwo ogólne

Rok szkolny 1975/76 szkoła rozpoczyna jako ZESPÓŁ SZKÓL BUDOWLANYCH utworzony na mocy Zarządzenia Kuratora z dnia 5 lipca 1975 roku w skład którego wchodzą nastepujące szkoły:

  • TECHNIKUM BUDOWLANE dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  • TECHNIKUM BUDOWLANE dla PRACUJACYCH na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  • ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej
  • ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH DOROSŁYCH - OHP

 

1 września 1978 rok powołanie w Zespole Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa, która w tym samym roku zostaje przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego w Nowym Saczu. Otwarte zostaje również Technkum Budowlane na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności: "prefabrykacja budowlana", poszerzona później o "drogi i mosty kołowe" oraz "budownictwo". 1 września 1979 rok powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Dorosłych Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego z filią w Krynicy, która po trzech latach działalności zostaje rozwiązana. Z dniem 1 września 1986roku zaprzestaje działalności Technkum Budowlane dla Pracujących po 12 latach istnienia.

1 września 1992 roku rozwiązana zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego w wyniku likwidacji Kombinatu. Największy rozkwit szkoła przeżywała w latach 1992 - 1993, kiedy liczyła 1550 uczniów uczących się w 50 oddziałach. W roku 1994 reaktywowana zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

 

Baza lokalowa

Szkoła rozpoczęła działalność w budynku przejętym po Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Nowym Sączu przy ulicy Szwedzkiej 17. Był to budynek 4-ro kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z tarasem rekreacyjnym powyżej drugiego pietra nad połową kondygnacji. Mieściło się w nim 8 sal lekcyjnych, w tym dwie z zapleczem na środki dydaktyczne. Był on jednak mocno zniszczony. Dla potrzeb warsztatów szkolnych udostepniono w nowych budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy ulicy Limanowskiego w Nowym Sączu stolarnię, kuźnię, spawalnię i dwie pracownie instalacyjne. Dla murarzy przewidziano pracownie po monterach instalacji sanitarnych przy ulicy Jagiellońskiej. Szkoła nie posiadała własnego internatu, sali gimnastycznej, świetlicy, czytelni i boiska sportowego. Taki stan rzeczy wymusił długi, intensywny okres rozbudowy bazy lokalowej.

Rok 1965 - przeprowadzono remont dachu i przestawiono piece kaflowe w salach lekcyjnych. Przygotowano również szatnię dla młodzieży - oddaną do użytku w grudniu 1965 roku.

Rok 1966 - miesiące lipiec i sierpień dokonano odnowienia sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń. W maju tego roku grupa inżynierów pracujących w szkole [inż. Czesław Grzesiak, mgr inż. arch. Wojciech Szczygieł, inż. Bolesław Gruca, inż. Halina Pauli przy współudziale dr inż. J. Bogusza z Politechniki Krakowskiej wykonała w "czynie społecznym" projekt techniczny nadbudowy budynku szkolnego w miejscu istniejącego tarasu. Nadbudowę zaczęto wykonywać w ramach zajęć praktycznych uczniów.

Rok 1967 - zostaje oddana do użytku nadbudowa, dzięki której uzyskano dodatkowe pomieszczenia na bibliotekę szkolną, magazyn sprzętu sportowego i dwie sale lekcyjne. W tym samym czasie Prezydium Rady Narodowej miasta Nowego Sącza przydziela szkole działki przylegające do budynku szkoły z przeznaczeniem na budowę warsztatów szkolnych.

Jesień 1972 roku - oddany zostaje do użytku dwukondygnacyjny budynek całkowicie wykonany w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zmienione jednak zostaje jego przeznaczenie: z budynku warsztatów szkolnych na budynek zajęć teoretycznych. Mieściły się w nim dwie sale lekcyjne, sanitariaty i świetlica szkolna. Zagospodarowany również zostaje teren wokół budynku szkoły, zostają wykonane drogi dojazdowe, ogrodzenie, boisko sportowe [asfaltowe]. Powstają dwa mniejsze budyneczki. W jednym z nich mieści się portiernia, w drugim gabinet lekarza szkolnego. Modernizacji i rozbudowie ulega również budynek istniejących warsztatów szkolnych przy ul. Jagiellońskiej 65. Wykonana zostaje w nim instalacja centralnego ogrzewania. W budynku mieści się terez 5 pracowni zajęć praktycznych, pokój nauczycielski, pokój kierownika warsztatów, magazyn, szatnia i kotłownia.

Rok 1974 - zmienione zostaje ogrzewanie budynku głównego szkoły - z węglowego na elektryczne. Po roku eksploatacji system jednak nie spełnił oczekiwań i powrócono do ogrzewania węglowego. Nastepne lata przynoszą remont kapitalny i adaptację budynku szkoły zmianie ulegają funkcje poszczególnych pomieszczeń, wykonuje się wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i nową elektryczną.

Rok 1982 to wykonanie w budynku przez młodzież w ramach zajęć praktycznych instalacji centralnego ogrzewania. Energię cieplną doprowadzono do budynku z kotłowni Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu.

Rosnące jednak zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wymusza rozbudowę szkoły. W 1982 roku Wojewódzkie Biuro Projektowe w Nowym Sączu otrzymuje zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy skrzydła szkoły. Zostają wykupione działki i w roku 1985 rozpoczęta zostaje dobudowa skrzydła.

 

1 września 1988 roku odbywają sie pierwsze zajęcia w nowych salach, a całkowite zakończenie prac i oddanie skrzydła do użyku nastepuje w 1989 roku. Dobudowanie skrzydła powiększa ilość sal lekcyjnych o 10, możliwe staje się wygospodarowanie dużej świetlicy szkolnej, szatni, sanitariatów i pomieszczeń rekreacyjnych.

 

W 1990 roku opracowana zostaje dokumentacja techniczna "łącznika komunikacyjnego" łączącego budynek główny szkoły z budynkiem w podwórzu. "Łącznik" zostaje oddany do użytku w 1992 roku. Dzięki temu zmienia się główne wejście do budynku, uzyskuje się dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na portiernię, gabinet lekarza szkolnego i pracownię informatyczną. Modernizacji poddany zostaje budynek w podwórzu, w którym powstaje klasopracownia chemiczna i zastępcza sala gimnastyczna. Zmianie ulega układ komunikacyjny w szkole.

 

Rok 1998/99. Sezon grzewczy rozpoczynamy korzystając z ciepła własnej kotłowni gazowej. Rozpoczecie jej budowy nastąpiło jesienią 1995 roku. Pierwsze uruchomienie w sezonie grzewczym 1998/1999. Pełna eksploatacja od sezonu 1999/2000. Nie trzeba nadmieniać, że jest to również dzieło uczniów odbywających zajęcia praktyczne i ich nauczycieli zawodu. Jedynie specjalistyczne prace wykonywane były przez zakłady obce.

 

 

1 września 2000 oficjalne oddanie do użytku upragnionej sali gimnastycznej. Oddanie powiązane było z jubileuszem 35-lecia Szkoły. Prace nad jej budową rozpoczęto w jesieni 1996 roku. Tradycją już jest, że budowali ją uczniowie w ramach zajęć praktycznych pod nadzorem nauczycieli zawodu. Jest to obecnie najwieksza chluba ZSB.

 

13 marca 2009 roku - nadanie imienia szkole, naszym Patronem zostaje sądecki architekt i budowniczy Zenon Adam Remi.

 

 

Historyczni dyrektorzy

mgr Władysław Ziemba - założyciel szkoły. Był dyrektorem od 1 wrzesnia 1965 roku do 31 sierpnia 1973 roku. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W zawodzie nauczycielskim pracował od 1936 do 1973 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Ceniony społecznik i nauczyciel. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został Krzyżem Oficerskim i Kawalesrkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznaką Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny, Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza. Zmarł 29 listopada 1986 roku i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

 

mgr Leopold Jawor - dyrektor szkoły od 1 września 1973 roku do 31 sierpnia 1975 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Ceniony nauczyciel i społecznik. Zasłużony nauczyciel PRL, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 1975 został powołany na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Saczu. następnie został powołany na wicekuratora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.

 

mgr Ryszard Opolski - funkcje dyrektora szkoły pełnił od 1 września 1975 roku do 14 listopada 1985 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W roku 1984 uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Za pracę zawodową odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W dniu 14 listopada 1985 roku uległ wypadkowi przy pracy i przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł 31 marca 1995 roku i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Saczu.

 

mgr inż. Mieczysław Aleksander - od 1 września 1980 roku wicedyrektor, a od 1 grudnia 1985 roku do 31 grudnia 2006 roku - dyrektor Zespołu. Jeden z pierwszych absolwentów Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Matematyki i Fizyki oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia konstrukcyjno – budowlane i inżynieryjno - instalacyjne do nadzorowania i wykonywania robót. Za pracę odznaczony: Medalem KEN, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza, Medalem Pamiątkowym 700 - lecia Królewskiego Miasta Nowego Sącza, Złotą Odznaką PZITB, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami regionalnymi i sportowymi. Za jego kadencji dokonano głównej rozbudowy szkoły.

mgr Grzegorz Barnaś - funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych pełnił od 1 wrzśeœnia 2006 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Matematematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe z zarządzania instytucją oœwiatową w zreformowanym systemie edukacji. Absolwent Technikum Budowlanego w Nowym Sšczu, egzaminiator OKE oraz nauczyciel matematyki (01.09.1999r. - 31.12.2006r.)

 

Historyczni wicedyrektorzy

 

mgr inż. Czesław GRZESIAK - wicedyrektor ds. zawodowych. Funkcje tę pełnił od 1 wrzesnia 1965 roku do dnia 31 sierpnia 2000 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy zawodowej. Współzałożyciel i współorganizator samodzielnej szkoły budowlanej. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą.

 

 

mgr Jerzy Wiktor - od 1 września 1975 roku do 31 sierpnia 1976 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Z dniam 1 września 1976 roku przeszedł do pracy w innej placówce oświatowej.

 

 

 

mgr Kazimierz Cabak - wicedyretor ds. pedagogicznych od 1 wrzesnia 1976 roku do 31 sierpnia 1982 roku. Absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Z dniem 1 wrzesnia 1982 roku przeszedł do pracy w innej placówce oświatowej. Zmarł 23 października 2009 roku.

 

 

 

mgr Stefan Mróz - wicedyrektor ds. pedagogicznych od 1 września 1982 roku do dnia 31 sierpnia 1992 roku. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagpogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Od 1 wrzesnia 1992 roku nauczyciel języka polskiego w Zespole.

 

 

 

mgr Bożena Mirek - wicedyrektor d/s wychowawczych od 1 maja 1986 roku do 31 sierpnia 2006 roku. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Za prace odznaczona Złota Odznaką OHP, Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącz, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Odznaką Honorową PCK, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

mgr inż. Marian Górka - wicedyrektor d/s pedagogicznych od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, posiadał stopień nauczyciela dyplomowanego. Zmarł w listopadzie 2012 roku.

 

 

 

mgr Ewa Leszyńska-Gawron - funkcję Wicedyrektora pełniła od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Ukończyła zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Pedagog szkolny (1.10.1992r. - 31.12.2006r.) Od 1 września 2012 roku ponownie jest pedagogiem szkolnym.

mgr inż. Maria Ochoda - funkcję Wicedyrektora pełniła od 1 wrzeœśnia 2007 roku do 31 sierpnia 2015r. Absolwentka Politechniki Krakowskiej (specjanośœć - inż.budownictwa - Konstrukcje budowlane i inżynierskie). Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania instytucją oœwiatową w zreformowanym systemie edukacji. Egzaminator OKE, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

 

 

mgr inż. Bogdan Hebenstreit - funkcję Wicedyrektora pełnił od 1 wrzśeœnia 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Absolwent Wydziału Inżynierii Œrodowiska Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z informatyki oraz studia podyplomowe z zarządzania instytucją oœwiatową w zreformowanym systemie edukacji. Nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.