Technikum - technik inżynierii sanitarnej

Nr zawodu: 311218 
Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Kwalifikacje w  zawodzie:
K1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.09.
K2.
Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.20.

Przygotujemy Cię do:

  1. organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;
  2. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  3. organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  4. organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych;
  5. organizowania i wykonywania robót związanych eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika inżynierii sanitarnej.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w firmach budowlanych; w firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków; w przedsiębiorstwach komunalnych; w przedsiębiorstwach ciepłowniczych; w przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię; w przemyśle i przetwórstwie; w chłodnictwie i klimatyzacji ; w biurach projektowych i konsultingowych. Możesz również prowadzić własną firmę. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.